APARATURA

W bogatej ofer­cie zabiegów w naszym salonie zna­jdą Państwo m.in. wysok­iej klasy sprzęt kos­me­ty­czny, urządzenia wyszczu­pla­jące, laser IPL, fale radiowe RF, mikrodermabrazję.

Dokładamy ogrom­nych starań, aby zabiegi pro­ponowane przez nas nie tylko speł­ni­ały oczeki­wa­nia klien­tów, ale również wyz­naczały wysoki stan­dard usług. Urządzenia te  umożli­wiają nam przeprowadzanie innowa­cyjnych zabiegów, często możli­wych do wyko­na­nia tylko w naszym salonie we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy do zapoz­na­nia się z naszą wyjątkowo sze­roką ofertą usług.

 

ptaszek3

 

IPL G-LIGHT

IPL G- Light jest urządze­niem wyko­rzys­tu­ją­cym najnowocześniejszą tech­nologię energii świetl­nej w połącze­niu z falą radiową RF w zab­ie­gach z zakresu kos­me­tologii i medy­cyny estetycznej.

ptaszek3

TRWAŁA DEPILACJA LASEROWA

Światło lasera IPL emi­tuje łagodną wiązkę promieni (nie wpływa na funkcje orga­nizmu) przenika­jącą przez skórę, aż do mieszka włosowego, niszcząc bezpowrot­nie cebulkę. Nie powoduje uszkodzenia skóry.

ptaszek3

ZAMYKANIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

Ener­gia świetlna IPL jest pochła­ni­ana przez czer­wony bar­wnik krwi – hemo­glo­binę i zamieni­ana na ciepło, pod­nosząc tem­per­aturę krwi. Gdy krew osiąg­nie wystar­cza­jącą tem­per­aturę następuje koag­u­lacja i zniszcze­nie ściany naczy­nia, które po pewnym cza­sie jest usuwane z organizmu.

ptaszek3

FOTOODMŁADZANIE

Przeło­mowe osiąg­nię­cie w kos­me­tologii i medy­cynie este­ty­cznej. Jest to zabieg pole­ga­jący na odmłodze­niu przy pomocy światła lasera . Uży­wane do tego celu jest światło o odpowied­niej dłu­gości fali, które pobudza komórki skóry właś­ci­wej do pro­dukcji kola­genu. Jed­nocześnie dochodzi do skra­ca­nia i prze­bu­dowywa­nia włókien kolagenowych. Światło emi­towane przez laser usuwa wszys­tkie niepożą­dane zmi­any w skórze, które pow­stały na skutek dzi­ała­nia upływu czasu, słońca i/lub chorób skóry.

ptaszek3

USUWANIE PRZEBARWIEŃ

Światło lasera IPL wybiór­czo pochła­ni­ane jest przez melan­inę, pod­grzewa komórki zaw­ier­a­jące bar­wnik powodu­jąc ich zniszcze­nie i tym samym usunię­cie zmian pigmentacyjnych.

ptaszek3

LECZENIE TRĄDZIKU POSPOLITEGO

Światło IPL niszczy szy­bko nam­naża­jące się bak­terie odpowiedzialne za zmi­any zapalne w trądziku (dzi­ała podob­nie do anty­bio­tyków, które stosowane miejs­cowo lub ogól­nie mogą jed­nak wywoły­wać szereg objawów niepożą­danych niszcząc wątrobę i żołądek). Bada­nia przeprowad­zone w wielu ośrod­kach na świecie wykazały osiąg­nię­cie trzy razy szyb­szych efek­tów leczenia sys­te­mem IPL, niż w przy­padku trady­cyjnych metod.

ptaszek3

LECZENIE TRĄDZIKU ŻOWATEGO

Lecze­nie polega na serii naświ­et­lań laserem IPL obszarów dotknię­tych trądzikiem. Seria zabiegów powoduje znaczne zmniejsze­nie zacz­er­wie­nienia skóry i wszelkiego rodzaju dolegli­wości związanych z trądzikiem różowatym.

.
ptaszek3

 

FALE RADIOWE RF

Fale radiowe w kos­me­tyce pozwalają na wykony­wanie liftingu skóry, twarzy, szyi i dekoltu bez uży­cia skalpela. Zabiegi nie tylko niwelują efekty starzenia, ale dzi­ałają również zapo­b­ie­gaw­czo zwięk­sza­jąc gęs­tość i odporność skóry. Dzi­ałanie fal radiowych polega na przekaza­niu ciepła skórze. Pod wpły­wem tem­per­atury poprawia się ukr­wie­nie skóry poprzez dotle­nie­nie i odży­wie­nie komórek. Dzięki temu komórki pobudzane są do pro­dukcji kola­genu warunk­u­jącego jędrność i elasty­czność skóry. Fale radiowe łagodzą obrzęki, zmniejszają woreczki tłuszc­zowe pod oczami, niwelują cie­nie i drobne zmarszczki pod oczami oraz obwisłości policzków, pod­bródka i szyi. Twarz po zabiegu wygląda młodo i promi­en­nie. Dzięki wyjątkowym możli­woś­ciom tego urządzenia, w trak­cie poje­dynczej sesji zabiegowej można zre­dukować cel­lulit, lokalny nad­miar tkanki tłuszc­zowej lub zwiotczałą skórę.

Fale radiowe  dzi­ałają w obrę­bie skóry właś­ci­wej, pobudza­jąc fibrob­lasty (komórki skóry) do pro­dukcji i regen­er­acji włókien kolagenowych. Spek­taku­larnie zwięk­szają pracę układu lim­faty­cznego i metab­o­lizm w tkankach. W efek­cie poprawia się jakość skóry ciała, zwięk­sza się gęs­tość i napię­cie skóry, wygładzają się zmarszczki oraz wypły­cają blizny. Zabiegi są skuteczne i bez­pieczne, gdyż fale radiowe o wysok­iej częs­totli­wości absorbowane w komórkach skóry nie niszczą innych struk­tur – nie dochodzi do poparzenia naskórka.

ptaszek3

FALE RADIOWE NA TWARZ

Sto­su­jemy w celu wygładze­nie i uję­drnienia skóry. Po serii zabiegów drobne zmarszczki wygładzają się i poprawia się owal twarzy.

ptaszek3

FALE RADIOWE NA BRZUCH

Wykonu­jemy w celu poprawy elasty­czności skóry. Wiotka skóra staję się jędrniejsza i bardziej napięta.

ptaszek3

FALE RADIOWE NA CELLULIT

Po serii zabiegów dokuc­zliwa “pomarańc­zowa skórka” ulega redukcji. Fale radiowe rozbi­jają komórki tłuszc­zowe, co powoduje poprawę elasty­czności i jędrności skóry.

W naszym urządze­niu wyko­rzys­tu­jemy głow­ice mono-, bi– i wielopo­larne ‚co znacznie zwięk­sza efek­ty­wność zabiegów.

.
ptaszek3

 

AEROSONIC

To niein­wazyjna metoda bazu­jąca na kom­bi­nacji dwóch unikalnych rodza­jów ter­apii: ultra­dźwięków i masażu pod­ciśnieniowego. Dzięki połącze­niu dwóch tech­nologii w jed­nym urządze­niu otrzy­mu­jemy znacznie lep­sze rezul­taty. Efekty są widoczne już po pier­wszym zabiegu.

Faza I zabiegu to ultra­dźwięki. Fale te dzi­ałają na skórę poprzez sty­mu­lację komórek, a lekki masaż rozsz­erza obszar dzi­ała­nia głow­icy na komórki sty­mu­lu­jąc błonę komórkową. W ten sposób następuje  aktywacja metab­o­lizmu komórkowego,  poprawa krąże­nia krwi i limfy oraz pobudze­nie fibrob­lastów do biosyn­tezy kola­genu i elastyny.

Faza II to masaż próżniowy, pod­ciśnieniowy, który odd­zi­ały­wuje na skórę i pod­skórną tkankę łączną. Lik­widuje cel­lulit (wszys­tkie stop­nie) i  tkankę tłuszc­zową, mod­eluję syl­wetkę, uję­dr­nia, zmniejsza blizny i rozstępy. Pod­sumowu­jąc: wibracje ultra­dźwiekowe wydzielają tłuszcz w ciele i umożli­wiają trans­fer komórek tłuszc­zowych do układu lim­faty­cznego. Nato­mi­ast masaż próżniowy wykony­wany w spec­jal­nym stroju Body Suite usuwa je za pomocą limfy.

.
ptaszek3

 

HYDRADERMIA GUINOT

To unikalna, najbardziej kom­plek­sowa metoda pielę­gnacji skóry. W ciągu ponad godziny skóra zostaję odnowiona, naw­ilżona, zre­wital­i­zowana i sil­nie dotle­niona. Pod­sta­wowym sekretem zabiegu jest tzw. pod­wójna joniza­cja. Łagodna elek­troter­apia oraz delikatny masaż elek­tro­dami poma­gają wprowadzić akty­wne skład­niki oraz głęboko ją oczyś­cić. Pod wpły­wem dzi­ała­nia prądu wysok­iej częs­totli­wości dotle­ni­amy komórki skóry oraz pobudzamy ich akty­wność oraz dzi­ałanie antybakteryjne.

.
ptaszek3

 

SONOFOREZA

Sono­foreza to zabieg kos­me­ty­czny, który wyko­rzys­tuje fale dźwiękowe niesłyszalne dla człowieka, wprowadza­jąc w głębokie par­tie skóry sub­stancje czynne dobier­ane według indy­wid­u­al­nych potrzeb skóry. Sono­foreza przyspiesza wnikanie odży­w­czych sub­stancji w głąb skóry za pomocą ultra­dźwięków. Wszys­tko odbywa się przy jed­noczes­nym delikat­nym masażu pobudza­ją­cym krąże­nie i odpręża­ją­cym organizm.

.
ptaszek3

 

PEELING KAWITACYJNY

Peel­ing kaw­ita­cyjny to bezbolesny, delikatny i niein­wazyjny zabieg oczyszcza­jący z wyko­rzys­taniem ultra­dźwięków. Pozwala on na dokładne usunię­cie nad­mi­aru sebum z porów  mieszków włosowych i pozby­cie się zro­gowa­ci­ałego naskórka. Głębokie oczyszcze­nie pozwala na lep­szą wymi­anę jonów i dotle­nie­nie skóry. Przy­go­towuje skórę do wszel­kich kos­me­ty­cznych aplikacji.

.

ptaszek3

 

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

Mikro­der­mabrazja jest nowoczesną metodą mechan­icznego złuszcza­nia naskórka, gdzie efekt eks­fo­li­acji uzyskuje się poprzez dzi­ałanie ścier­a­jące głowic pokry­tych krysz­tałkami dia­men­tów o różnej ziar­nistości. Dzięki umi­arkowanemu usuwa­niu górnych warstw naskórka, w jego najgłę­biej położonej żywej warst­wie, dochodzi do  tworzenia się nowych, pełnowartoś­ciowych komórek. Skóra staję się gład­sza, jaśniejsza, bardziej elasty­czna już po pier­wszym zabiegu. Głęb­sza mikro­der­mabrazja spłyca blizny, redukuję drobne zmarszczki, zmniejsza rozsz­er­zone pory oraz ist­niejące przebarwienia.

 

ptaszek3

 

CRIOLIFT

Zabieg Cry­olift Lab­o­ra­to­rium Filorga oparty jest na dobroczyn­nym dzi­ała­niu kri­oter­apii. Stanowi per­fek­cyjną sym­biozę między dzi­ałaniem pro­duk­tów wysok­iej jakości i biosty­mu­la­cyjnym efek­tem kri­oter­apii dla osiąg­nię­cia opty­mal­nych rezultatów.

Cry­olift jest przede wszys­tkim zabiegiem regeneru­ją­cym i liftin­gu­ją­cym skórę w miejs­cach narażonych na graw­ita­cyjne starze­nie się skóry, dlat­ego kon­cen­tru­jemy się na dol­nych par­ti­ach tj. owal twarzy, policzki, szyja i dekolt.

Zabieg Cry­olift przez­nac­zony jest dla każdego rodzaju skóry bez względu na wiek a najlepiej widoczne efekty obser­wu­jemy przy skórach zwiotcza­łych i zmęczonych.

Cry­olift jest doskon­ałą metodą na:

–uję­dr­ni­anie wewnetrznych części ramion i ud

–zwiotczałą skórę brzucha i biustu

–bezbolesną metodą na mod­e­lowanie skóry, owalu twarzy

–uniesie­nie opada­ją­cych policzków, zmniejsze­nie tzw “chomików”

–skuteczne zre­dukowanie worków pod oczami, uję­drnie­nie powiek

–dotle­nie­nie skóry

–doskon­ały zabieg przed “ważnym wyjś­ciem” jako zabieg tzw. bankietowy

–skuteczny w lik­widacji prze­bar­wień, albowiem melanocyty wrażliwe są na niską   tem­per­aturę, a  ich roz­pad następuję w tem­per­aturze –7 stopni.

ptaszek3

 

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWAINNOROLLER

NOWA KONCEPCJA POBUDZENIA NATURALNEJ SYNTEZY KOLAGENU W SKÓRZE

Linia mezokok­ta­jli INNOSEARCH uży­wanych w trak­cie zabiegów pow­stała na bazie wysoko skon­cen­trowanych skład­ników akty­wnych, gwaran­tu­ją­cych opty­malny poziom bez­pieczeństwa przy jed­noczes­nej wysok­iej skuteczności dzi­ała­nia. Innowa­cyjne for­muły preparatów nie wywołują efek­tów ubocznych, ani żadnych uszkodzeń skóry– dzi­ałają szy­bko i skutecznie.

Oferta zabiegów INNOTDS z wyko­rzys­taniem INNO –RoLLERA obe­j­muje zabiegi zarówno twarzy i ciała, rozwiązu­jąc w sposób skuteczny prob­lemy naszej skóry.
ANTIAGING zabieg sil­nie prze­ci­wz­marszczkowy oraz napraw­czy
VITAMIN COMPLEX kuracja zwal­cza­jąca efekty starzenia jak zmarszczki, wiotkość skóry lub
sucha, ziemista cera
HYALURONIC ACID preparat sil­nie rewital­izu­jący i naw­ilża­jący
RESTRUCTURER preparat hamuje roz­pad tkanki łącznej i zapo­b­iega dys­funkcji metab­o­lizmu
komórkowego
FIRMING zabieg napinająco-ujędrniający
SILICIM silne właś­ci­wości uję­dr­ni­a­jące i wygładza­jące
HAIR LOSS CONTROL kuracja wspo­ma­ga­jąca porost włosów i zapo­b­ie­ga­jąca ich utra­cie
ANTICELLULITE preparat anty­cel­luli­towy
DRAINER preparat sil­nie drenu­jący
DRAINING PPC zabieg lik­widu­jący tkankę tłuszc­zową
CYNARA preparat wyszczuplający,antycellulitowy
CARNITIN ”spalacz tłuszczu”
HYALURONIDASE 1500 zabieg ujędrniająco-napinający pole­cany przy zas­to­jach limfatycznych

 

 

 


Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ok