MEDYCYNA ESTETYCZNA

W naszym gabinecie ofer­u­jemy wysoki stan­dard i pro­fesjon­al­izm zabiegów este­ty­cznych zarówno dla Pań jak i Panów, zapew­ni­a­jąc maksy­malny kom­fort i przy­jemną atmos­ferę.  Zapraszamy Państwa do zapoz­na­nia się z sze­roką gamą zabiegów medy­cyny estetycznej.

 

ptaszek3

 

BOTOKS

Dzi­ałanie toksyny bot­u­li­nowej na zmarszczki polega na zahamowa­niu uwal­ni­a­nia acety­lo­choliny, neu­ro­przekaźnika odpowiedzial­nego za przekazy­wanie impul­sów do komórki mięśniowej. Kon­sek­wencją jest odner­wie­nie mięśni i „zre­lak­sowanie” skóry zna­j­du­jącej się nad mięśniem, co w efek­cie prowadzi do rozpros­towa­nia zmarszczek.

 

Zabieg jest niemal bezbolesny, trwa kilka minut, towarzyszy mu uczu­cie delikat­nego kłu­cia w miejscu poda­nia preparatu. Do iniekcji używa się bardzo cien­kich igieł, przed zabiegiem można dodatkowo zas­tosować znieczu­la­jącą maść. Rezultaty są widoczne w ciągu pier­wszych dni (do około 7 dni) i utrzy­mują się przez następne 4 miesiące. W miarę stosowa­nia toksyny bot­u­li­nowej skóra w miejscu poda­nia „odzwyczaja” się od marszczenia, a co za tym idzie preparat może być podawany rzadziej, z reguły sto­suje się go raz na 6 m-cy.

 

ptaszek3

 

POWIĘKSZANIE I MODELOWANIE KSZTAŁTU UST
Zabieg pow­ięk­sza­nia ust pole­cany jest osobom,  które dostrze­gają prob­lem zbyt małych warg lub są niezad­owolone z ich ksz­tałtu.  Pod­czas roz­mowy poprzedza­jącej korektę, lekarz pomoże wybrać odpowied­nią metodę, w zależności od oczeki­wań pac­jenta. Najczęś­ciej, sto­suje się preparaty wchła­ni­a­jące – kwas hialuronowy który jest skład­nikiem macierzy międzykomórkowej w skórze właściwej. Podstawą jest nat­u­ralny efekt do którego wedle życzeń Klienta dążymy. Dzięki pro­ce­durze, możemy poprawić sym­e­tryczność, kolorystykę i wielkość ust. Rezultat zabiegu widoczny jest naty­ch­mi­ast i utrzy­muje się przez 6 –12 miesięcy w zależności od wieku, stanu skóry i indy­wid­u­al­nych cech organizmu.

 

ptaszek3

 

REFRESH UST –GŁĘBOKIE NAWILŻENIE UST

Ide­alny zabieg dla osób, które nie chcą pow­ięk­sza­nia ust, jedynie delikat­nego odświeże­nia i naw­ilże­nia. Zabieg polega na poda­niu niewielkiej ilości spec­jal­nie w tym celu opra­cow­anego kwasu hialuronowego w dolną i górną wargę. Obec­nie ist­nieje na rynku pol­skim tylko jeden tego typu pro­dukt – Resty­lane Lip Refresh.

Usta nie zostaną pow­ięk­szone, cho­ciaż lekarz może je również delikat­nie wymod­e­lować, aby nadać im odpowiedni ksz­tałt. Po zabiegu usta będą pięknie naw­ilżone, dzięki czemu będą wyglą­dać na dużo młod­sze i bardziej świeże.

 

ptaszek3

 

LIFTING WOLUMETRYCZNY

Jest nowym sposobem przy­wróce­nia twarzy młodzieńczego wyglądu. W ciągu kilku­nastu minut wypeł­nia zapad­niętą obję­tość policzków oraz pozwala uwydat­nić ksz­tałty twarzy i w dowolny sposób poprawić pro­fil, przy­wraca­jąc twarzy młodość i nat­u­ral­nie wyglą­da­jący rezul­tat, który utrzy­muje się nawet 18 miesięcy. Miejsca, które będą pod­dane zbiegowi zostają znieczu­lone prze­wodowo , następ­nie aplikuje się preparat poprzez wstrzyknię­cia dołąc­zoną kani­ulą. Preparat jest bardzo plas­ty­czny i daje możli­wość mod­e­lowa­nia go w skórze.

 

ptaszek3

WYPEŁNIACZE
Są efek­ty­wnymi preparatami, które dają możli­wość ksz­tał­towa­nia powierzchni skóry, korekcji fałdów i zmarszczek a tym samym utrzy­mują młody i piękny wygląd. W ostat­nich lat­ach sta­bi­li­zowany kwas hialuronowy stał się najczęś­ciej stosowanym mate­ri­ałem wypeł­ni­a­ją­cym. Kwas hialuronowy jest fizjo­log­icznym skład­nikiem naszych tkanek odpowiedzial­nym za utrzy­manie odpowied­niej wilgo­t­ności skóry. Stop­niowo wchła­ni­any kwas hialuronowy wiąże wodę w skórze i pod­nosi jej powierzch­nię poprzez wypełnie­nie obję­tość tkanki nada­jąc jej na nowo sprężys­tość i elastyczność.

 

ptaszek3

 

MEZOTERAPIA

Mezoter­apia jest metodą biore­wital­iza­cji skóry poprzez śród­skórne podawanie sub­stancji bio­log­icznie czyn­nych takich jak: wit­a­miny, min­er­ały, aminok­wasy, kwas hialuronowy, polide­zoksyry­bonuk­leo­tydy i wiele innych. Zabiegi mezoter­apii stosowane w odmładza­niu skóry wyko­rzys­tują nie tylko dzi­ałanie far­mako­log­iczne wstrzyki­wanej sub­stancji, ale także efekt miejs­cowego goje­nia się tkanki po mikro­n­akłu­ci­ach. Zabiegom mezoter­apii mozna podac każda oko­lice ciała, najczęś­ciej wykonuje sie mezoter­apię: twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, ramion, wewnętrznej strony ud i skóry piersi. Mezoterapia stosowana jest miedzy innymi w odmładza­niu skóry — sty­mu­luje pro­dukcję kola­genu, elastyny, metab­o­lizm komórkowy, poprawia naw­ilże­nie skóry.

 

ptaszek3

 

KWAS HIALURONOWY

Pod­sta­wowym skład­nikiem nowoczes­nych wypeł­ni­aczy jest kwas hialuronowy. Fizjo­log­icznie jest on obecny w skórze człowieka a jego najważniejszą funkcją jest wiązanie i mag­a­zynowanie wody w tkance. Z wiekiem zmniejsza się zawartość kwasu hialuronowego w skórze co prowadzi do pogorszenia jej uwod­nienia, naw­ilże­nia i pojaw­ia­nia się zmarszczek.Dzięki wypeł­ni­ac­zom możliwe jest:
– spłyce­nie bruzd nosowo — war­gowych i tzw. linii mar­i­onetek
– pow­ięk­szanie, mod­e­lowanie ust i ich naw­ilże­nie
– pod­niesie­nie kącików ust
– mod­e­lowanie kości policzkowych, uwy­puk­le­nie kości jarz­mowych
– mod­e­lowanie owalu twarzy i pod­bródka
– wygładze­nie zmarszczek: “kurzych łapek” oraz gładz­izny czoła

 

ptaszek3

 

 

HYDROLIFT-NICI HIALURONOWE

Hydro­lift jest innowa­cyjną metodą mod­e­lowa­nia twarzy, prowadzącą również do poprawy struk­tury zwiotcza­łej skóry. Zabieg umożli­wia poprawę owalu twarzy, lik­widację tzw. chomików, wyszczu­ple­nie twarzy, zaokrą­gle­nie policzków, uniesie­nie kącika ust, uniesie­nie kącika oka, uniesie­nie brwi. Umiejęt­nie wyko­nany ma dwukierunk­owe dzi­ałanie — praw­idłowo wszczepi­one nici liftin­gują pod­dany zabiegowi obszar, a kwas hialuronowy nawilża,ujędrnia i rewital­izuje skórę. Wypeł­ni­acze wyko­rzysty­wane są obec­nie w celu odbu­dowa­nia obję­tości tkanek mięk­kich oraz korekcji zmarszczek w obrę­bie twarzy. Dzięki nim możliwe jest również spłyce­nie zagłębionych blizn.

 

 

 

 

 

 


Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ok