O NAS

Nasze prag­nienia są przeczu­ci­ami zdol­ności, które w nas drzemią, 

zapowiedzi­ami tego, czego będziemy w stanie dokonać.

                                                                                                                  J.W von Goethe

23-gotowe-poprawka2

.….…Nazy­wam się Mag­dalena Stężała i jestem dyplo­mowanym kos­me­tolo­giem. Moja wielo­let­nia praca w salonie fran­cuskiej marki Guer­lain poz­woliła mi zdobyć wiedzę i doświad­cze­nie z zakresu kos­me­tologii na najwyższym świa­towym poziomie.

Bycie wykład­owcą w Wyższej Szkole Fizjoter­apii Andrzeja Cza­mary przy­czyniło się nato­mi­ast do pod­niesienia moich kwal­i­fikacji i naw­iąza­nia kon­tak­tów z wysok­iej klasy spec­jal­is­tami w dziedzinie kos­me­tologii. Umożli­wiło mi to również wybór wysoce wyk­wal­i­fikowanego per­son­elu zapew­ni­a­jąc jed­nocześnie najwyższy stan­dard usług, dyskrecję oraz miłą atmosferę.

Staw­ia­jąc za pri­o­ry­tet kom­fort i zad­owole­nie klien­tów stworzyłam w 2002 roku wyjątkowe miejsce Salon Kos­me­tyki Pro­fesjon­al­nej. W związku z tym pro­ponuję Państwu sze­roki wach­larz zabiegów kos­me­ty­cznych i medy­cyny este­ty­cznej z wyko­rzys­taniem nowoczes­nej aparatury, jak również pielę­gnację domową, które gwaran­tują pożą­dany efekt.

Doświad­cze­nie, wiedza i pasja z zakresu kos­me­tologii przy­czyniła się do pow­sta­nia miejsca, w którym poczu­je­cie Państwo pełne zad­owole­nie, pewność siebie i poczu­cie bycia pięknym.

Rekomen­dacją mojego salonu jest uzyskanie tytułu Salonu Roku 2005.

 .

 

                     Z wyrazami szacunku

                        Mag­dalena Stężała

 

certyfikat4 .

.

Cer­ty­fikaty (kliknij aby prze­jść do galerii)

 

.….….….….….….….….….……

 


Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ok