Cell Fusion

Marka ofer­u­jąca kom­plek­sowe rozwiąza­nia na różne prob­lemy skórne. Jest to pełna gama zabiegów pro­fesjon­al­nych, stosowanych głównie przez der­ma­tologów, lekarzy medy­cyny este­ty­cznej, kos­me­tologów oraz chirurgów plastyków.

Pro­dukty Cell Fusion C są wynikiem wielo­let­nich badań związanych z roz­wo­jem zabiegów z zakresu medy­cyny este­ty­cznej i kos­me­tologii. Na tym polu pow­stał innowa­cyjny sys­tem TDDS (Trans Der­mal Deliv­ery Sys­tem), który gwaran­tuje wysoką skuteczność dzi­ała­nia dzięki głębok­iej pen­e­tracji skład­ników akty­wnych. For­muły preparatów Cell Fusion C nie zaw­ier­ają emul­ga­torów, sub­stancji zapa­chowych, bar­wników, lano­liny oraz olei mineralnych.

ptaszek3

LACTOBIO C

Zabieg głęboko prze­ci­wz­marszczkowy przez­nac­zony dla skór w okre­sie przed­menopałzal­nym, z pier­wszymi oznakami foto­starzenia. Unikalne połącze­nie skład­ników pobudza fibrob­lasty do pro­dukcji kolagenu.

ptaszek3

ACEROLA MODELING

Zabieg mod­elu­jący przez­nac­zony do każdego rodzaju skóry. Koi, naw­ilża i przyprowadza nat­u­ralną równowagę.

ptaszek3MULTI VITAMIN

Zabieg wit­a­minowy przez­nac­zony do skóry zmęc­zonej. Preparaty wchodzące w skład zabiegu wykazują silne dzi­ałanie antyoksydacyjne.

ptaszek3

HYDRA BALANCING

Zabieg naw­ilża­jący przez­nac­zony do skóry suchej. Ma na celu odbu­dowę uszkod­zonej warstwy hydrolipidowej.

ptaszek3

AZULEN SENSITIVE

Zabieg przez­nac­zony do skóry naczynkowej, wrażli­wej. Wzmac­nia sciany naczyć włosowatych, roz­jaś­nia skórę oraz głęboko odżywia.

ptaszek3

PURIFYING SULFUR

Zabieg przez­nac­zony do skóry trądzikowej. Przy­wraca skórze równowagę bio­log­iczną. Dzi­ała prze­ci­wza­pal­nie i antybakteryjnie.

ptaszek3

CELLULAR RESERVOIR

Zabieg lif­tu­jący przez­nac­zony do każdego typu skóry zwłaszcza zwiotcza­łej, starze­jącej się. Wykazuję silne dzi­ałanie regeneru­jące i odżywcze.

 

ptaszek3VITAMIN C LIPOSOME

Zabieg rozświ­et­la­jący przez­nac­zony dla osób z pier­wszymi oznakami starzenia. Dzięki zawartości 15% wit­a­miny C roz­jaś­nia skórę i spłyca drobne zmarszczki.

 

ptaszek3

JONTOSOME CMS

Zabieg oparty na bada­ni­ach doty­czą­cych zapotrze­bowa­nia skóry na 100%  wit.C, biorącą udział w regen­er­acji komórek oraz syn­tezie włókien kola­genu i elastyny. Ampułki Jon­to­some stosowane przy zabiegu zaw­ier­ają czyn­niki wzrostu fibrob­lastów i naskórka. Kom­bi­nacja skład­ników akty­wnych (wit.C, pep­tydy miedzi, bio – pla­centa) gwaran­tują silną sty­mu­lację skóry do samon­aprawy, poprawę elasty­czności, spłyce­nie zmarszczek oraz silne roz­jaśnie­nie przebarwień

 

 

 

 

.….….….….….….….….….….….….….….….….….

 

 

 

 


Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ok