Reviderm

Firma została stwor­zona na bazie najnowszych testów medy­cznych i badań kos­me­ty­cznych.
Wyko­rzys­tuje pro­dukty regeneru­jące skórę w sposób szczególny. Inteligent­nie łączy mikro­der­mabrazję z preparatami akty­wnie odd­zi­ału­ją­cymi na komórki skóry oraz naśladu­ją­cymi sub­stancje budu­jące skórę. To inteligentne połącze­nie gwaran­tuje wysoką skuteczność w zab­ie­gach regen­er­acji skóry, zaburzeń pig­men­ta­cyjnych, skóry zanieczyszc­zonej z prob­le­mami i atrofii / zanik włókien kolagenowych.

 

ptaszek3

DIAMOND PEEL

Zabieg dla skóry z prob­le­mami hiperk­er­a­tozy  (nad­mierne rogowacenie). Kombinacja PCA peelingu i mikro­der­mabrazji sty­mu­luje skórę i daje jej dawkę energii. Odpowiedni dla skóry dojrza­łej, zmęc­zonej, wyma­ga­jącej rozświ­etle­nia, jak i prob­lematy­cznej w celu inten­sy­wnego wyrów­na­nia jej funkcji.

ptaszek3
CELL REGENERATION

Zabieg dla wszys­t­kich zapra­cow­anych , którzy potrze­bują inten­sy­wnej pielę­gnacji i szy­bkiego efektu. Dzięki kon­trolowanej mikro­der­mabrazji zro­gowa­ci­ałe komórki są inten­sy­wnie usuwane. Zas­tosowanie Hydralage uzu­peł­nia zawartość wilgo­t­ności w skórze. Staje się ona delikatna, gładka i zaróżowiona. Efekt widoczny jest już po pier­wszym zabiegu.

 

ptaszek3
OXYGEN III – STEP

Spec­jalny zabieg wykony­wany w celu zwięk­szenia zdol­ności komórek skóry do wiąza­nia tlenu, pod­czas którego dochodzi do opty­mal­nej przemi­any materii w komórce. Idealny zabieg dla dojrza­łej i uszkod­zonej światłem skóry, skóry palaczy.

 

ptaszek3
CELL POWER LIFTZABIEG KRÓLOWEJ

Inten­sy­wna aktywacja przemi­any materii komórkowej, a zarazem wprowadze­nie bio­log­icznie czyn­nych sub­stancji akty­wnych. Zabieg przez­nac­zony dla skóry bardzo dojrza­łej, zmęc­zonej i słabo dotle­nionej. Wysoce skuteczny w walce z pro­ce­sem starzenia skóry.

 

ptaszek3
ARGISYNO TREATMENT

Zabieg zaw­iera maksy­malną dawkę pep­ty­dów prze­ci­w­starzeniowych zapew­ni­a­ją­cych efek­ty­wną aplikację. Skuteczna alter­natywa dla ostrzyki­wa­nia. Linie zostają wyrów­nane, a zmarszczki zre­dukowane. Ide­alny dla zniszc­zonej, suchej i dojrza­łej skóry.

 

 

 

 

 

 


Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ok