Sothys

Sothys to nie tylko ekskluzy­wna fran­cuska firma rodzinna, ale również nowoczesna kon­cepcja pielę­gnacji twarzy. Rekomen­dowana przez pro­fesjon­al­istów w salonach pię­kności i insty­tu­tach Spa na całym świecie. Inten­sy­wne zabiegi Sothys to wysoce zaawan­sowane rytu­ały oparte na wyjątkowych for­mułach połąc­zonych z metodą masażu Digi– Esthetique.

ptaszek3COLLAGEN HYALURONIC

Kos­mo­ceu­ty­czny pro­gram odmładza­jący wykony­wany zgod­nie z wybranym stop­niem odmładza­nia. Opaten­towany kom­pleks H2CR chroni DNA skóry i dzi­ała sil­nie prze­ci­wrod­nikowo. Zabieg zapew­nia szy­bkie i długo utrzy­mu­jące się efekty.

ptaszek3INTENSYWNY ZABIEG ODMŁADZAJĄCY Z ŻEŃ SZENIEM SYBERYJSKIM

Przy­wraca skórze blask i pełnię młodości. W całej linii zas­tosowano bogactwo skład­ników pozyski­wanych z Rokit­nika i z liści chili­jskiego krzewu Boldo. Celem zabiegu jest uzu­pełnie­nie i utrzy­manie odpowied­niej rez­erwy energii w komórkach skóry.

ptaszek3

HYDRADVANCE

Inten­sy­wny zabieg naw­ilża­jący skórę na trzech poziomach w celu przy­wróce­nia zdol­ności skóry do utrzy­ma­nia
odpowied­niego nawod­nienia. Skóra jest ide­al­nie naw­ilżona, uelasty­czniona, a jej młodość zachowana.

ptaszek3

PEELING WYGŁADZAJĄCY

Zabieg zain­spirowany medy­cyną este­ty­czną, który w połącze­niu z innowa­cyjnymi skład­nikami akty­wnymi zapew­nia pełną regen­er­ację, wygładze­nie i roz­jaśnie­nie skóry. Ide­al­nie przy­go­towuje do inten­sy­wnych zabiegów instytutowych.

ptaszek3

SEZONOWY ZABIEG WITAMINOWY

To nowa­torska kon­cepcja pielę­gnacji skóry, dos­tosowana do pory roku, kondy­cji i potrzeby naszej skóry. To podróż do wspani­ałych aro­matów i nasy­conych kolorów. Skóra staje się zre­wital­i­zowana i odżywiona.

ptaszek3

MULTIACTION EYE CONTOUR

Zabieg stwor­zony i dopa­sowany do wrażli­wych okolic oczu, zmniejsza­jący naty­ch­mi­ast oznaki zmęczenia i starzenia się skóry . Nowoczesne skład­niki, pro­fesjon­alny masaż w połącze­niu z porce­lanowymi pałeczkami to inten­sy­wna ochrona i pielęgnacja.

ptaszek3

OXYBRAZJA

Jest to innowa­cyjny, kom­for­towy zabieg z uży­ciem tlenu i soli fizjo­log­icznej, przynoszący zaskaku­jące rezul­taty! Już po pier­wszym zabiegu, Twoja skóra będzie naw­ilżona, wygład­zona i rozświ­et­lona (tęt­niąca życiem-blaskiem). Poje­dynczy zabieg jest znakomi­tym oczyszcze­niem skóry, usunię­ciem martwych komórek naskórka, przy­go­towaniem tkanki do pen­e­tracji akty­wnych skład­ników. Decy­du­jąc się na serię zabiegów wyko­nanych w salonie kos­me­ty­cznym, popraw­isz stan swo­jej skóry.

 


Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ok